Anketa před komunálními volbami 2014: Brno

pm | 1. 10. 2014

Představitelům stran kandidujících v podzimních komunálních volbách v Brně jme položili tři otázky:

 1. Souhlasíte s tím, aby byla venkovní reklama v Brně přísněji regulována?
 2. Angažovali jste se nějak v této oblasti v uplynulém volebním období?
 3. Plánujete sami navrhnout nějaké opatření týkající se venkovní reklamy?

Strany jsou seřazeny v pořadí, v kterém zaslaly svoji odpověď. Strany ODS, KDU‐ČSL, ANO a A co Brno i přes opakovanou výzvu na námi zaslané e-maliy neodpověděly.

KSČM

 1. Souhlasíme s regulací venkovní reklamy především z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Samotné pojetí otázky však vyvolává další otázky jako výklad pojmů přísnější regulace a kdo bude rozhodovat, co se smí a co se nesmí.
 2. Z hlediska venkovní reklamy užíváme jen tak zvané výlepové plochy za úhradu.
 3. Omezování venkovní reklamy je diskutabilní z pohledu komerce (omezení podnikání či využívání vlastnických práv) i obsahu.

  Tento problém měl nedokonalý Nový občanský zákoník ‐ působení na občana a veřejné mínění. Tedy na komunální úrovni je to velmi omezené.

Ladislav Býček, předseda MěV KSČM v Brně

Strana zelených

 1. Ano, venkovní reklama dokáže výrazným způsobem degradovat městský veřejný prostor. Bigboardy a megaboardy do obydleného území města nepatří (mimo jiné i kvůli tomu, že svítí lidem do oken). Vadí nám také umisťování reklamních zařízení do zeleně a v těsné blízkosti silnic.
 2. Ano. Otázka regulace venkovní reklamy se řešila v rámci Aktualizace územního plánu. Nesouhlasili jsme se zrušením zákazu umisťování reklamy do zeleně, který jsme prosadili do územního plánu v roce 2009. Také se nám nelíbí nedostatečná vzdálenost od obytných budov, která je podle územního plánu nyní jen 50 metrů, my jsme požadovali 200m. Stejně tak jsme navrhovali omezení umísťování reklamních zařízení kolem silnic, to bohužel současné vedení města také zamítlo. Naopak se podařilo na náš návrh zpřísnit regulaci reklamy na hazard. Ta nesmí být podle vyhlášky umístěna na místech (budovách), kde se loterijní hry provozují.
 3. Budeme navrhovat změnu regulativů územního plánu, aby se zabránilo dalšímu umisťování reklamy do zeleně a zvětšilo se ochranné pásmo kolem obytných budov. Zpřísnit budeme chtít i omezení reklamy na hazard minimálně v tom, aby nesměla být umísťována na majetku města (budovy i pozemky).

Martin Ander, místopředseda Strany zelených

Žít Brno 

 1. Ano, přemíra reklamního spamu totiž snižuje kvalitu veřejného prostoru, u silnic snižuje pozornost řidičů i chodců, mnohdy také doslova překáží a přímo zvyšuje nebezpečnost silničního provozu. Ale jde také o obyčejná reklamní "áčka" leckdy nevhodně umístěná na chodnících, která překážejí rodičům s kočárky, handicapovaným, ale i ostatním chodcům.
 2. S kolegou Svatoplukem Bartíkem jsme už krátce po založení iniciativy Nechceme billboardy v Brně tuto aktivitu podpořili, konkrétně jsme pozvali zakladatele přednášet na loňský barcamp k tomuto tématu a dali mu prostor pro nábor dobrovolníků. Díky tomu se do kontaktu s iniciativou dostala naše kandidátka Hana Kašpaříková. Současně podala, jakožto zástupce veřejnosti, k Aktualizaci Územního plánu města Brna námitku, která měla vést k přísnějším pravidlům pro umisťování billboardů v Brně. Obdobnou námitku podávalo více lidí, zejména z neziskového sektoru. Stávající vedení radnice v čele s vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Kateřinou Leopoldovou se však touto námitkou odmítlo zabývat.
 3. Ano, všeobecnou problematiku máme zakomponovánu v programu v obecnější podobě v tématu životního prostředí a současně si můžete všimnout, že v naší kampani se s přemírou billboardů nesetkáte. Jdeme spíše cestou kontaktní kampaně. Vrátíme-li se k možnostem, v zásadě lze provést dvojí opatření:

  A) rychlé: upravit nejdříve pravidla pro venkovní reklamu městskou vyhláškou a do realizace zapojit městské firmy a další městské subjekty, které reklamní plochy pronajímají. Instalace reklam podléhá schvalování úředníky (dle stavebního zákona) a současně policií. Proto je důležité pracovat v součinnosti s nimi tak, aby byla tato pravidla dodržována.

  B) dlouhodobé: v souvislosti s přípravou nového územního plánu po vzoru Prahy, kterou prosazujeme, bychom právě obdobným způsobem chtěli regulovat reklamní spam po vzoru evropských měst, zejména ve Skandinávii, nebo Švýcarska.

Hana Kašpaříková

ČSSD

 1. Obecně se ztotožňuji s názorem, aby venkovní reklama byla také v Brně přísněji regulována. Kompetence města jsou však částečně omezené – např. město nemůže regulovat reklamní zařízení umístěná na budovách, mimo pozemní komunikace a mimo jejich silniční ochranná pásma, k jejichž povolení je oprávněn pouze stavební úřad.

  Zákon umožňuje obci regulovat nařízením různé formy pouliční reklamy, zejména pochůzkovou a obdobnou reklamu, např. rozdávané letáky, vizitky, převěsy a plachty upevněné či zavěšené na stavbách, dopravní prostředky šířící reklamu aj. Právě tato poslední forma je v Brně již od roku 2007 v přesně vymezených ulicích historického centra regulována prostřednictvím nařízení statutárního města Brna, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Jedná se zejména o reklamu šířenou komunikačními médii dopravních prostředků, u nichž je hlavním účelem jízdy šíření reklamy.

 2. Zastupitelstvo města Brna na svém červnovém zasedání letošního roku schválilo změnu územního plánu nazvanou Aktualizace Územního plánu města Brna. Významným přínosem této Aktualizace je kromě jiného také další ochrana obyvatel před všudypřítomným působením reklamy, neboť dle regulativů územního plánu nyní nelze umisťovat velkoplošná reklamní zařízení do vzdálenosti 50 m od obytných budov.

  V letošním roce se město Brno v součinnosti s Policií ČR zaměřilo mimo jiné na nepovolená reklamní zařízení umístěná v silničním ochranném pásmu. Konkrétně v ulici Sportovní byla odstraněna celá řada nepovolených reklamních zařízení, dále v ulici Osová, nyní se bude další odstraňovat v křižovatce Křižíkova/Kociánka a další nepovolená reklamní zařízení v ulici Hradecká (úsek Královopolská – Sportovní). Pro účinný boj s nepovolenými reklamními zařízeními byla také letos na Odboru dopravy MMB vytvořena akční jednotka, složená ze dvou pracovníků (technik, právník). Zastupitelstvo města Brna pro letošní rok schválilo v rámci rozpočtového opatření částku ve výši 500 tisíc Kč na proces odstraňování reklamních zařízení.

 3. Do budoucna počítám s případným rozšířením opatření. Tím však rozhodně nemyslím plošný zákaz venkovní reklamy. Diskutovat je možné např. o úpravě počtů ploch, jejich lokalizaci nebo zvýšení nároků na bezpečnost.

Roman Onderka, primátor města Brna

STAN – Starostové a nezávislí

 1. Ano. Regulace reklamy ve veřejném prostoru města je potřebná. Nevhodně umístěné reklamní plochy mohou odpoutávat pozornost řidičů aut, a způsobit tak dopravní nehodu. Různá místa také mají různý charakter, je tedy potřeba zvážit adekvátnost reklamy vzhledem ke konkrétnímu prostředí.
 2. Jako opoziční zastupitel jsem měla málo příležitostí angažovat se v této oblasti. O umístění billboardů navíc rozhodují stavební úřady městských částí.
 3. Prvním krokem musí být provedení revize aktuálního stavu a likvidace nelegálních billboardů v Brně, tj. těch, u nichž není označen majitel reklamní plochy. Následně se pokusit dohledat majitele a uložit citelné sankce. V případě, že hnutí Starostové a nezávislí uspěje ve volbách a bude mít možnost spolurozhodovat ve vedení města Brna, bude iniciovat debatu o této otázce.

Gabriela Peringerová

TOP 09

 1. V tomto případě souhlasíme s regulací. Stávající stav venkovní reklamy považujeme za neakceptovatelný, jak z pohledu bezpečnosti, tak vizuální stránky, kdy reklama narušuje ráz ulic a okolí.
 2. Rozhodli jsme se sami v těchto komunálních volbách, že až na výjimky z městských částí nepodporujeme billboardovou kampaň v Brně.
 3. Hodláme na toto téma otevřít diskuzi všech dotčených a najít takové řešení, které zabrání tomu, aby se Brno v budoucnu nestalo pralesem venkovní reklamy.

Jaroslav Kacer, předseda RV TOP 09 Brno-město

Svobodní

 1. Záleží na tom, co přesněji myslíme pod pojmem regulace. Zda budou orgány veřejné moci respektovat soukromé vlastnictví, jak bude nakládáno s veřejným majetkem – zda férově, transparentně, atd.
 2. Nikoliv. Svobodní zatím nemají zastoupení v orgánech města Brna ani městských částí.
 3. V tuto chvíli nikoliv, vidíme důležitější priority jak na úrovni města Brna, tak na dalších úrovních.

Jakub Ježek, předseda krajského sdružení Svobodných v Jihomoravském kraji

Komentáře